نصب همراه صندوق fundMobileApp

دهمین دوره تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان

دهمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/١٢/١٣٩٤ درتارخ ٢٦/١٢/١٣٩٤صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،١١٨ ریال معادل ٢٣.٢٦% سالانه بوده  و مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.