نصب همراه صندوق fundMobileApp

نهمین دوره تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان

هشتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/١١/١٣٩٤ درتارخ ٢٦/١١/١٣٩٤صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٨،١٩٧ریال معادل بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا