نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ضامن نقدشوندگی و مدیرثبت صندوق

به اطلاع می رساند؛ با اشاره به نامه شماره ٢١٦٠/١٢٢مورخ ١٨/٠٩/١٣٩٤ از این پس تغییرات به شرح ذیل در ارکان صندوق اعلام گردید:
١-بانک حکمت ایرانیان جایگزین بانک ایران زمین به عنوان ضامن نقدشوندگی گردید؛
٢- شرکت کارگزاری سهم آشنا جایگزین بانک ایران زمین به عنوان مدیرثبت گردید؛
٣- نام حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت تغییر یافت؛