نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

به اطلاع می رساند؛ با اشاره به نامه شماره ٣٤١٠/١٢١مورخ ١٤/٠٩/١٣٩٤ از این پس جناب آقای علی اسکندری جایگزین آقای سیدعلیرضا میرعرب بایگی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان می باشد.