نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام زمان اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

بدین وسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان می رساند اولین دوره تقسیم سود صندوق مذکور به تاریخ٢٥/٠٧/١٣٩١ انجام وحداکثر ظرف مدت ٧روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.             
شرکت کارگزاری سهم آشنا                                                
 مدیرصندوق سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان