نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع 1399/07/05 1399/06/24
دعوت به مجمع 1399/06/29 1399/06/19
دعوت به مجمع 1399/05/22 1399/05/13
دعوت به مجمع 1399/04/28 1399/04/21
دعوت به مجمع 1399/04/22 1399/04/21
دعوت به مجمع 1399/04/18 1399/04/21
بازدهی 24/5 درصدی منتهی به 1398/07/25 1398/07/28
بازدهی 26/2 درصدی منتهی به 1398/06/25 1398/06/26
بازدهی 25/3 درصدی منتهی به 1398/04/25 1398/04/26
بازدهی 26/1 درصدی منتهی به 1398/03/25 1398/03/26
بازدهی 25/2 درصدی منتهی به 1398/02/25 1398/02/26
بازدهی 24/1 درصدی منتهی به 1398/01/25 1398/01/26
بازدهی 23/6 درصدی منتهی به 1397/12/25 1397/12/26
بازدهی 23/6 درصدی منتهی به 1397/11/25 1397/11/27
بازدهی 23/5 درصدی منتهی به 1397/10/25 1397/10/26
بازدهی 24/4 درصدی منتهی به 1397/09/25 1397/09/26
بازدهی 24/3 درصدی منتهی به 1397/08/25 1397/08/26
بازدهی 24/1 درصدی منتهی به 1397/07/25 1397/07/26
بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1397/06/25 1397/06/27
برگزاری مجمع تصویب صورت های مالی صندوق امین آشنا ایرانیان 1397/06/11
بازدهی 22 درصدی منتهی به 1397/05/25 1397/05/27
بازدهی 22/1 درصدی منتهی به 1397/04/25 1397/04/26
بازدهی 22/3 درصدی منتهی به 1397/03/25 1397/03/26
بازدهی 22/2 درصدی منتهی به 1397/02/25 1397/02/26
بازدهی 22/2 درصدی منتهی به 1396/12/25 1396/12/26
بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/11/25 1396/11/26
بازدهی 23/4 درصدی منتهی به 1396/10/25 1396/10/26
بازدهی 22/6 درصدی منتهی به 1396/09/25 1396/09/26
بازدهی 22/6 درصدی منتهی به 1396/08/25 1396/08/26
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان 1396/08/26
بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/07/25 1396/07/27
بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/06/25 1396/06/27
بازدهی 23/3 درصدی منتهی به 1396/05/25 1396/05/26
بازدهی 23/2 درصدی منتهی به 1396/04/25 1396/04/26
بازدهی ٢٣ درصدی منتهی به 1396/03/25 1396/03/28
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1396/03/01
بازدهی ٦/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/١١/١٣٩٥ 1395/12/01
بازدهی ٧/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩٥ 1395/10/27
بازدهی ٦/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/٠٩/١٣٩٥ 1395/10/01
بازدهی ٢٤/١ درصدی منتهی به ١٣٩٥/٠٨/٢٥ 1395/08/26
اعلام زمان اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1395/08/02
بازدهی ١/٢٥ درصدی منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٥ 1395/07/26
بازدهی ١٥/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٦/١٣٩٥ 1395/06/29
بازدهی ٠٢/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٥/١٣٩٥ 1395/05/26
تغییر حسابرس صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/05/17
کانال تلگرام صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/05/16
عملکرد سه ماه صندوق منتهی به ٢٥/٠٤/٩٢ 1395/05/15
بازدهی ٢٩.١ درصدی دوره منتهی به ٢٥/٠٤/١٣٩٥ 1395/04/28
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/04/09
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/04/07
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/04/03
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/03/18
تقسیم سود با بازدهی ٢٥.٨ % صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/02/28
یازدهمن دوره تقسیم سود با بازدهی ٢٤.٨ % صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/01/28
اطلاعیه در خصوص پذیره نویسی اینترنتی 1395/01/15
دهمین دوره تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان 1395/01/15
نهمین دوره تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/11/26
تغییر ضامن نقدشوندگی و مدیرثبت صندوق 1394/10/28
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق 1394/10/28
هشتمین تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/10/27
تغییر نوع صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/09/23
هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1394/07/26
اعلام تاریخ برگزاری مجمع صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/07/20
اعلامیه برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به ٢٥/٠١/٩٤ 1394/03/31
ششمین دوره تقسین سود صندوق امین آشنا ایرانیان 1394/01/29
پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1393/07/26
امکان سرمایه گذاری صندوق در واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار و قراردادهای آتی 1393/07/20
اعلامیه برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1393/07/01
اعلام برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1393/06/26
اعلامیه برگزاری مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق امین آشنا ایرانیان 1393/03/31
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق 1393/03/31
بازدهی ٢٧.٥٥ درصدی دوره منتهی به ٩٥/٠٣/٢٥ 1393/03/27
چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1393/01/26
گزارش عملکرد سالانه صندوق امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠١/٩٣ 1393/01/26
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ٢٥/١٠/٩٢ 1392/10/28
گزارش اصلاح شده عملکرد منتهی به ٢٥/٠٧/٩٢ 1392/09/11
گزارش عملکرد ٦ ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٢ 1392/08/11
سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1392/07/07
گزارش عملکرد ٣ ماهه منتهی به ٢٥/٠٤/٩١ 1392/07/07
گزارش عملکرد ٩ ماهه منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩١ 1392/07/07
گزارش عملکرد ٦ ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩١ 1392/07/07
سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران 1392/06/12
معرفی صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) 1392/06/06
عملکرد سالانه صندوق امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠١/٩٢ 1392/05/15
دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1392/01/26
اعلام زمان دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1392/01/21
صدور تک واحدی صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1391/10/11
اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان 1391/08/03
حضور صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان در ششمین نمایشگاه تخصصی بورس،بانک،بیمه 1391/02/12
اعلامیه پذیره نویسی 1390/12/27